บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
24
1.37
0.00
3.00
220.00
-1.64
3.00
220.00
82.00
138.00
24
1.37
0.00
3.00
220.00
-1.64
3.00
220.00
82.00
138.00