บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 06005140001001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
2,939,640.00 0.00 1,959,760.00
0.00 %
warning
2 06005140001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
100,529.00 0.00 68,005.00
0.00 %
warning
3 06005140001701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 06005140001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 06005300006002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
177,000.00 0.00 107,650.00
0.00 %
warning
6 06005300006004100002
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
1,217,500.00 0.00 511,000.00
41.97 %
warning
7 06005300006702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
8 06005300006704100002
เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 06005300009002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
92,000.00 0.00 10,000.00
0.00 %
danger
10 06005430007002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
744,400.00 0.00 618,162.83
0.00 %
success
11 06005430007702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 06005450003002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
140,300.00 0.00 10,232.00
0.00 %
danger
13 06005450003702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 97,455.84
0.00 %
danger
รวม 5,411,369.00 0.00 3,382,265.67