สพฐ.1

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
60
30.41
0.00
65.75
216.22
-35.34
65.75
216.22
82.00
134.22
92
18.19
0.00
2.96
16.28
15.23
2.96
16.28
80.00
-63.72
152
48.60
0.00
68.71
141.37
-20.11
68.71
141.37
82.00
59.37