สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
37
4.64
0.00
2.23
48.16
2.41
2.23
48.16
82.00
-33.84
2
0.13
0.00
0.00
0.00
0.13
0.00
0.00
80.00
-80.00
39
4.77
0.00
2.23
46.86
2.53
2.23
46.86
82.00
-35.14