สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 22002140005001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
299,280.00 0.00 199,520.00
0.00 %
warning
2 22002140005002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
9,500.00 0.00 6,240.00
0.00 %
warning
3 22002140005701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 22002140005702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 22002270011005000009
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
276,000.00 0.00 176,870.90
64.08 %
warning
6 22002270011005000010
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่
9,600.00 0.00 5,245.00
54.64 %
warning
7 22002270011705000005
ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
8 22002270011705000006
ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 22002270012005000001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
422,700.00 0.00 265,820.00
62.89 %
warning
10 22002270012005000002
ค่าใช้จ่ายในการยกระดับห่วงโซ่อุปทานอาหารสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG
1,566,800.00 810,000.00 591,612.50
89.46 %
success
11 22002270012704200002
โครงการขับเคลื่อนการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนตามแนวคิด BCG Model : การลด Food Loss และ Food Waste ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 22002270012705000001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 22002280006002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,604,140.00 264,380.00 1,076,531.28
0.00 %
success
14 22002280006702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 22002400047005000001
ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)
221,220.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
16 22002460061005000001
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
18,400.00 0.00 11,710.00
63.64 %
warning
17 22002460061005000002
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)
109,100.00 0.00 72,974.70
66.89 %
warning
18 22002460061005000003
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
17,020.00 0.00 17,020.00
100.00 %
success
19 22002460061705000001
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 22002460061705000002
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Pre-EIT)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 22002460061705000003
ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
22 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
63,530.00 0.00 63,530.00
100.00 %
success
23 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
31,590.00 0.00 31,590.00
100.00 %
success
24 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
20,200.00 0.00 20,200.00
100.00 %
success
27 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
28 22002280006003110049
เครื่องปรับอากาศ ชนิดอินเวอร์เตอร์ ระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์ 5 ตามเกณฑ์พลังงาน ปี ค.ศ. 2019 รุ่น Inverter ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
98,800.00 0.00 98,800.00
100.00 %
success
29 22002280006003110060
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
29,900.00 0.00 12,900.00
43.14 %
warning
รวม 4,797,780.00 1,074,380.00 2,650,564.38