ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
42
12.64
0.13
11.11
87.89
1.53
11.24
88.92
82.00
6.92
42
12.64
0.13
11.11
87.89
1.53
11.24
88.92
82.00
6.92