ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอาชีพสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 06004140003001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
3,390,760.00 0.00 3,390,760.00
0.00 %
success
2 06004140003002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
135,684.00 0.00 133,213.00
0.00 %
success
3 06004140003701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 06004140003702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 06004300009002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
7,110,180.00 96,000.00 5,171,446.81
0.00 %
warning
6 06004300009004200001
เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี
518,000.00 0.00 398,000.00
76.83 %
warning
7 06004300009004200002
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว
1,998,000.00 0.00 1,398,000.00
69.97 %
warning
8 06004300009004200003
เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ
579,000.00 0.00 579,000.00
100.00 %
success
9 06004300009702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
10 06004300009704200001
เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 06004300009704200002
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 06004300009704200003
เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 06004300012002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
535,000.00 0.00 55,000.00
0.00 %
danger
14 06004300012702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 06004360007002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
40,000.00 0.00 40,000.00
0.00 %
success
16 06004360007702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
17 06004450001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
616,000.00 0.00 508,375.53
0.00 %
success
18 06004450001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
27,002.00 0.00 27,002.00
100.00 %
success
20 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
7,200.00 0.00 7,200.00
100.00 %
success
22 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
23 06004300009003210007
ปรับปรุงต่อเติมกันสาดและรางระบายน้ำฝนภายในศูนย์ฯ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
437,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 06004300009003210008
ปรับปรุงต่อเติมโครงเหล็กหลังคาลอนคู่ห้องปฏิบัติการอาหาร ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
76,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 06004300009003210009
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนพี่เรือนน้อง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
208,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 06004300009003210010
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
277,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
27 06004300009003210011
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 1 อาคารเรียนทานตะวัน ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
265,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
28 06004300009003210012
ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นกระเบื้องด้านหน้าอาคารเรือนนอนพุทธรักษา ชั้น 1 และปูกระเบื้องบันไดทางขึ้นพร้อมจมูกบันได ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
102,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 16,321,826.00 96,000.00 11,707,997.34