วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
59
16.59
0.00
11.19
67.43
5.40
11.19
67.43
82.00
-14.57
1
1.98
0.00
0.00
0.00
1.98
0.00
0.00
80.00
-80.00
60
18.58
0.00
11.19
60.22
7.39
11.19
60.22
82.00
-21.78