สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
27
3.08
0.00
1.76
57.11
1.32
1.76
57.11
82.00
-24.89
6
0.39
0.00
0.30
77.71
0.09
0.30
77.71
80.00
-2.29
33
3.46
0.00
2.06
59.40
1.41
2.06
59.40
82.00
-22.60