สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
0.15
0.00
0.20
136.18
-0.05
0.20
136.18
82.00
54.18
4
0.15
0.00
0.20
136.18
-0.05
0.20
136.18
82.00
54.18