สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
46
3.70
0.00
3.23
87.22
0.47
3.23
87.22
82.00
5.22
46
3.70
0.00
3.23
87.22
0.47
3.23
87.22
82.00
5.22