สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 18002140003002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
539,500.00 0.00 475,350.81
0.00 %
success
2 18002140003702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
3 18002270026005000005
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4,000.00 0.00 4,000.00
100.00 %
success
4 18002270026705000005
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 18002290001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
820,550.00 0.00 793,358.26
0.00 %
success
6 18002290008005000001
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
176,638.00 0.00 107,138.00
60.65 %
warning
7 18002290008005000002
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
150,400.00 0.00 120,400.00
80.05 %
warning
8 18002290008705000002
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 18002290008705000003
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
10 18002290009705000002
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 18002290009705000006
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน (SEED THAILAND)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 18002290011005000001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา
220,000.00 0.00 148,200.00
67.36 %
warning
13 18002290011705000001
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 18002290034005000001
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
6,120.00 0.00 6,120.00
100.00 %
success
15 18002290034005000003
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
6,000.00 0.00 6,000.00
100.00 %
success
16 18002290034005000004
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน (SEED THAILAND)
4,040.00 0.00 4,040.00
100.00 %
success
17 18002440004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,141,360.00 0.00 2,033,568.66
0.00 %
success
18 18002440004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 18002450001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
4,980.00 0.00 4,980.00
100.00 %
success
21 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
34,576.00 0.00 34,576.00
100.00 %
success
22 90909410023000976
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
15,346.66 0.00 15,346.66
100.00 %
success
23 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 90909410023700976
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 90909580001000942
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
80,326.80 0.00 80,326.80
100.00 %
success
27 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
1,650.00 0.00 1,650.00
100.00 %
success
28 90909580002000977
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
35,000.00 0.00 35,000.00
100.00 %
success
29 90909590001700942
เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
30 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
31 90909590002700977
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 4,240,487.46 0.00 3,870,055.19