วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
63
5.65
0.00
3.71
65.60
1.94
3.71
65.60
82.00
-16.40
63
5.65
0.00
3.71
65.60
1.94
3.71
65.60
82.00
-16.40