ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
84
227.28
0.00
138.45
60.92
88.83
138.45
60.92
82.00
-21.08
35
25.70
0.00
3.36
13.06
22.35
3.36
13.06
80.00
-66.94
119
252.98
0.00
141.81
56.05
111.18
141.81
56.05
82.00
-25.95