สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
7
1.04
0.00
0.45
43.71
0.59
0.45
43.71
82.00
-38.29
1
0.15
0.00
0.04
24.11
0.11
0.04
24.11
80.00
-55.89
8
1.19
0.00
0.49
41.27
0.70
0.49
41.27
82.00
-40.73