สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 12002200001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,039,573.00 158,261.00 559,327.32
0.00 %
warning
2 12002200004705000001
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
3 12002200007005000002
ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนพลังงานชาติ
127,500.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 12002280001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 12002200004004100001
เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานชุมชน
401,800.00 0.00 401,800.00
100.00 %
success
6 12002200004005000001
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน
235,280.00 0.00 91,871.50
39.05 %
danger
รวม 1,804,153.00 158,261.00 1,052,998.82