สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
34
3.01
0.01
2.25
74.48
0.77
2.25
74.80
82.00
-7.20
1
0.02
0.00
0.00
7.17
0.01
0.00
7.17
80.00
-72.83
35
3.03
0.01
2.25
74.13
0.78
2.26
74.44
82.00
-7.56