แขวงทางหลวงลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
31
6.00
0.00
4.48
74.70
1.52
4.48
74.70
82.00
-7.30
51
343.29
119.39
30.32
8.83
312.97
149.71
43.61
80.00
-36.39
82
349.29
119.39
34.80
9.96
314.49
154.19
44.14
82.00
-37.86