แขวงทางหลวงลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 08006140004001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
5,720,056.45 0.00 4,266,886.45
0.00 %
warning
2 08006140004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
257,119.00 0.00 196,018.00
0.00 %
warning
3 08006140004701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 08006140004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 08006280001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
5,200.00 0.00 5,200.00
0.00 %
success
6 08006280001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 08006280002002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
308,000.00 0.00 292,063.02
0.00 %
success
8 08006280002702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 08006280003005000001
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล(ด้านวิศวกรรม)
89,000.00 0.00 88,163.25
99.06 %
success
10 08006280003705000005
ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาล(ด้านวิศวกรรม)
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 08006650006002000000
รายจ่ายประจำ งบดำเนินงาน
921,000.00 0.00 310,793.77
0.00 %
danger
12 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
94,994.00 0.00 94,994.00
100.00 %
success
13 90909410023000974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
12,809.04 0.00 12,809.04
100.00 %
success
14 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
71,669.00 0.00 71,669.00
100.00 %
success
15 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
16 90909410023700974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
17 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
18 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
56,820.00 0.00 56,820.00
100.00 %
success
19 90909580002000978
เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง
26,071.65 0.00 26,071.65
100.00 %
success
20 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 90909590002700978
เงินช่วยเหลือพิเศษในกรณีข้าราชการและลูกจ้างตายในระหว่าง
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
22 08006190013703220396
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
23 08006190013703220441
ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 08006190013705000037
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 08006190014003220111
งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลำพูน
24,966,000.00 21,221,100.00 3,744,900.00
100.00 %
success
26 08006190014003220180
งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตอน 2 จ.ลำพูน
24,973,000.00 21,227,050.00 3,745,950.00
100.00 %
success
27 08006190016003220219
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอน เหมืองง่า - ลำพูน จ.ลำพูน
34,620,000.00 29,427,000.00 5,193,000.00
100.00 %
success
28 08006190016003220356
งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ จ.ลำพูน
30,000,000.00 29,717,000.00 0.00
99.06 %
success
29 08006190016003220373
ค่าควบคุมงานในการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
2,565,807.00 0.00 2,278,919.30
88.82 %
success
30 08006190016003220376
ค่าควบคุมงานเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
1,342,697.40 0.00 1,342,684.80
100.00 %
success
31 08006190016005000001
การดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548
20,000.00 0.00 17,620.00
88.10 %
success
32 08006190036003210055
งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตอน 1 จ.ลำพูน
3,841,950.00 3,841,950.00 0.00
100.00 %
success
33 08006190036003210056
งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตอน 2 จ.ลำพูน
4,392,310.00 4,392,310.00 0.00
100.00 %
success
34 08006190036003210073
งานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลำพูน
4,987,466.00 4,987,466.00 0.00
100.00 %
success
35 08006190036003210096
งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลำพูน
2,975,300.00 2,975,300.00 0.00
100.00 %
success
36 08006280001003210220
ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงลำพูน จ.ลำพูน
499,000.00 499,000.00 0.00
100.00 %
success
37 08006280001703220001
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
38 08006280002703210507
ค่าบำรุงรักษาทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
39 08006650005003220050
ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุสร้างทาง
675,922.60 0.00 444,127.05
65.71 %
warning
40 08006650006003210075
งานบำรุงปกติแขวงทางหลวงลำพูน
48,164,000.00 34,600.00 29,642,145.96
61.62 %
warning
41 08006650006003210176
งานบำรุงปกติสำนักบริหารบำรุงทาง
2,092,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
42 08006650006003210257
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน จ.ลำพูน
6,079,000.00 5,167,150.00 911,850.00
100.00 %
success
43 08006650006003210258
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ จ.ลำพูน
2,684,500.00 2,684,500.00 0.00
100.00 %
success
44 08006650006003210259
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 2 จ.ลำพูน
5,659,400.00 4,810,490.00 848,910.00
100.00 %
success
45 08006650006003210339
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 2 จ.ลำพูน
9,339,000.00 9,339,000.00 0.00
100.00 %
success
46 08006650006003210401
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่าสัก - สะปุ๋ง ตอน 2 จ.ลำพูน
8,985,600.00 8,985,600.00 0.00
100.00 %
success
47 08006650006003220240
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร จ.ลำพูน
12,929,000.00 12,929,000.00 0.00
100.00 %
success
48 08006650006003220241
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ จ.ลำพูน
10,629,300.00 10,629,300.00 0.00
100.00 %
success
49 08006650006003220554
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร จ.ลำพูน
14,237,000.00 14,237,000.00 0.00
100.00 %
success
50 08006650006003220555
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 2 จ.ลำพูน
14,898,500.00 12,663,725.00 2,234,775.00
100.00 %
success
51 08006650006003220556
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ จ.ลำพูน
10,152,000.00 8,629,200.00 1,522,800.00
100.00 %
success
52 08006650006003220557
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 1 จ.ลำพูน
14,936,000.00 14,936,000.00 0.00
100.00 %
success
53 08006650006003220558
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 3 จ.ลำพูน
10,449,000.00 8,881,650.00 1,567,350.00
100.00 %
success
54 08006650006003220559
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 4 จ.ลำพูน
10,954,000.00 9,310,900.00 1,643,100.00
100.00 %
success
55 08006650006003220904
งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ตอน 4 จ.ลำพูน
14,476,000.00 14,476,000.00 0.00
100.00 %
success
56 08006650006003220919
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน
746,741.00 0.00 706,048.55
94.55 %
success
57 08006650006003220951
งานบำรุงปกติงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะและจุดจอดพักรถบรรทุก
166,950.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
58 08006650007003210575
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ จ.ลำพูน
889,925.00 889,925.00 0.00
100.00 %
success
59 08006650007003210576
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1030 ตอน ป่าเห็ว - ริมปิง ,สายทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง ,สายทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล และสายทางหลวงหมายเลข 1274 ตอน ลี้ - แม่บอน จ.ลำพูน
1,114,000.00 1,114,000.00 0.00
100.00 %
success
60 08006650007003210577
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ตอน 2 จ.ลำพูน
5,994,000.00 5,994,000.00 0.00
100.00 %
success
61 08006650007003210578
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1033 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ตอน 1 จ.ลำพูน
3,493,500.00 3,493,500.00 0.00
100.00 %
success
62 08006650007003210579
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 1 จ.ลำพูน
2,483,300.00 2,483,300.00 0.00
100.00 %
success
63 08006650007003210580
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน ตอน 1 จ.ลำพูน
1,389,812.00 1,389,812.00 0.00
100.00 %
success
64 08006650007003210581
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1010 ตอน ร้องธาร - ม่วงโตน และสายทางหลวงหมายเลข 1219 ตอน แม่เทย - ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
779,408.00 779,408.00 0.00
100.00 %
success
65 08006650007003210582
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 1 จ.ลำพูน
3,527,000.00 3,527,000.00 0.00
100.00 %
success
66 08006650007003210583
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่ จ.ลำพูน
1,839,900.00 1,839,900.00 0.00
100.00 %
success
67 08006650007003210584
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 116 ตอน สะปุ๋ง - บ้านเรือน จ.ลำพูน
3,525,800.00 3,525,800.00 0.00
100.00 %
success
68 08006650007003210585
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตอน 1 จ.ลำพูน
1,449,880.00 1,449,880.00 0.00
100.00 %
success
69 08006650007003211201
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตน ตอน 6 จ.ลำพูน
5,151,000.00 5,151,000.00 0.00
100.00 %
success
70 08006650007003211202
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 1184 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ตอน 3 จ.ลำพูน
1,314,325.53 1,314,325.53 0.00
100.00 %
success
71 08006650007003211204
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 114 ตอน ดอยติ - ลำพูน จ.ลำพูน
498,000.00 498,000.00 0.00
100.00 %
success
72 08006650007003211205
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตอน 1 จ.ลำพูน
1,985,900.00 1,985,900.00 0.00
100.00 %
success
73 08006650007003211206
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ตอน 2 จ.ลำพูน
4,132,000.00 4,132,000.00 0.00
100.00 %
success
74 08006650007003211449
งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สายทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ม่วงโตน - ท่าจักร จ.ลำพูน
1,416,400.00 1,398,306.00 0.00
98.72 %
success
รวม 381,984,333.67 296,968,347.53 61,265,668.84