สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
43
3.63
0.00
3.01
82.95
0.62
3.01
82.95
82.00
0.95
43
3.63
0.00
3.01
82.95
0.62
3.01
82.95
82.00
0.95