สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
38
3.46
0.00
2.11
60.98
1.35
2.11
60.98
82.00
-21.02
38
3.46
0.00
2.11
60.98
1.35
2.11
60.98
82.00
-21.02