สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 17003050009002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
73,000.00 0.00 50,914.00
0.00 %
warning
2 17003050009702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
3 17003050012002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
7,700.00 0.00 5,400.00
0.00 %
warning
4 17003050012702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 17003140007001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,175,100.00 0.00 783,360.00
0.00 %
warning
6 17003140007002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
144,400.00 0.00 99,870.00
0.00 %
warning
7 17003140007701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
8 17003140007702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 17003300010702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
10 17003300013002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
159,600.00 0.00 103,500.00
0.00 %
warning
11 17003300014002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
475,532.00 0.00 335,632.00
0.00 %
warning
12 17003300014702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 17003300019002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
27,000.00 0.00 18,000.00
0.00 %
warning
14 17003300019702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 17003300021002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
883,148.00 0.00 500,989.90
0.00 %
warning
16 17003300021702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
17 17003350001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
516,535.00 0.00 506,396.62
0.00 %
success
18 17003350001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
2,990.00 0.00 2,990.00
100.00 %
success
20 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 3,465,005.00 0.00 2,407,052.52