เรือนจำจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
44
36.93
0.05
36.34
98.42
0.58
36.39
98.54
82.00
16.54
10
1.23
0.00
0.00
0.00
1.23
0.00
0.00
80.00
-80.00
54
38.16
0.05
36.34
95.25
1.81
36.39
95.37
82.00
13.37