สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
74
39.50
0.28
31.03
78.56
8.47
31.31
79.26
82.00
-2.74
3
11.27
0.00
0.00
0.00
11.27
0.00
0.00
80.00
-80.00
77
50.77
0.28
31.03
61.12
19.74
31.31
61.67
82.00
-20.33