สนง. ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
60
9.80
0.00
5.53
56.45
4.27
5.53
56.45
82.00
-25.55
3
0.44
0.00
0.00
0.00
0.44
0.00
0.00
80.00
-80.00
63
10.23
0.00
5.53
54.05
4.70
5.53
54.05
82.00
-27.95