สนง. ปศุสัตว์จังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 07006140001001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
4,862,500.00 0.00 3,236,540.00
0.00 %
warning
2 07006140001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
475,021.00 0.00 270,956.00
0.00 %
warning
3 07006140001701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 07006140001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 07006150004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
461,650.00 0.00 291,208.00
0.00 %
warning
6 07006150004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 07006150008002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
84,000.00 0.00 42,000.00
0.00 %
warning
8 07006150008702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 07006150010002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
15,800.00 0.00 10,960.00
0.00 %
warning
10 07006150010702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
11 07006150012002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,041,420.00 0.00 1,367,015.00
0.00 %
warning
12 07006150012702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 07006150015002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
169,700.00 0.00 107,766.00
0.00 %
warning
14 07006150015004100001
เงินอุดหนุนเกษตรกรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์/เกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้าน
15,040.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
15 07006150015702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
16 07006280002002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
1,216,800.00 0.00 153,531.90
0.00 %
danger
17 07006280002702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 584,653.18
0.00 %
danger
18 07006360013002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
131,100.00 0.00 62,504.00
0.00 %
warning
19 07006360013004100003
เงินอุดหนุนเกษตรกรสำหรับการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง
81,400.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 07006360013702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 07006400005002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
20,000.00 0.00 6,600.00
0.00 %
danger
22 07006400009002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
6,500.00 0.00 3,000.00
0.00 %
warning
23 07006400009004100001
เงินอุดหนุนเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
60,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
24 07006400011002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
67,400.00 0.00 27,998.00
0.00 %
warning
25 07006400011004100001
เงินอุดหนุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์
16,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
17,381.00 0.00 17,381.00
100.00 %
success
27 90909410023000974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
43,229.25 0.00 43,229.25
100.00 %
success
28 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
15,354.00 0.00 15,354.00
100.00 %
success
29 90909410023000976
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
21,040.46 0.00 21,040.46
100.00 %
success
30 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
31 90909410023700974
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้ใน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
32 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
33 90909410023700976
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้ใน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
34 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
17,928.25 0.00 17,928.25
100.00 %
success
35 90909580002000977
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
25,000.00 0.00 25,000.00
100.00 %
success
36 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
37 90909590002700977
ค่าเล่าเรียนและเงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
38 07006150004004100004
เงินอุดหนุนก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพ จังหวัดลำพูน
400,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
39 07006280002003110142
กล้องตรวจการณ์ติดตัวแบบพกพา ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
12,000.00 12,000.00 0.00
100.00 %
success
40 07006280002003110392
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมฯ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
23,200.00 0.00 0.00
0.00 %
danger