สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
29
4.07
0.07
2.31
56.81
1.76
2.38
58.52
82.00
-23.48
6
0.68
0.00
0.00
0.00
0.68
0.00
0.00
80.00
-80.00
35
4.75
0.07
2.31
48.66
2.44
2.38
50.12
82.00
-31.88