สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
16
0.39
0.00
0.39
98.16
0.01
0.39
98.16
82.00
16.16
16
0.39
0.00
0.39
98.16
0.01
0.39
98.16
82.00
16.16