ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
22
0.09
0.00
4.04
4,735.45
-3.96
4.04
4,735.45
82.00
4,653.45
22
0.09
0.00
4.04
4,735.45
-3.96
4.04
4,735.45
82.00
4,653.45