ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 20004140008001000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
1,707,400.00 0.00 1,199,970.96
0.00 %
warning
2 20004140008002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
65,800.00 0.00 44,454.00
0.00 %
warning
3 20004140008701000000
รายการงบประจำ งบบุคลากร
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
4 20004140008702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
5 20004310061005000019
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
3,574,500.00 0.00 2,538,213.37
71.01 %
warning
6 20004310061705000014
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
7 20004350002002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
11,700.00 3,852.00 7,661.20
0.00 %
success
8 20004350002702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
9 20004350004002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
695,150.00 23,456.24 312,089.82
0.00 %
warning
10 20004350004004100002
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ
471,900.00 0.00 471,900.00
100.00 %
success
11 20004350004004100006
เงินอุดหนุนสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก
287,400.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
12 20004350004702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
13 20004350004704100002
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
14 20004420022004100002
ค่าหนังสือเรียน
30,600.00 0.00 24,480.00
80.00 %
warning
15 20004420022004100079
ค่าอุปกรณ์การเรียน
49,505.00 0.00 49,505.00
100.00 %
success
16 20004420022004100156
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
49,725.00 0.00 39,780.00
80.00 %
warning
17 20004420022004100233
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
86,304.00 0.00 66,778.00
77.38 %
warning
18 20004420022704100002
ค่าหนังสือเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
19 20004420022704100079
ค่าอุปกรณ์การเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
20 20004420022704100156
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
21 20004420022704100233
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
22 90909410023000973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
23,381.00 0.00 23,381.00
100.00 %
success
23 90909410023000975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
17,000.00 0.00 17,000.00
100.00 %
success
24 90909410023700973
ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
25 90909410023700975
ค่ารักษาพยาบาล ขรช บำนาญประเภทคนไข้นอก
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
26 90909580002000972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
37,100.00 0.00 37,100.00
100.00 %
success
27 90909590002700972
เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
28 90909610012000000238
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ราชการ
45,000.00 0.00 7,258.05
16.13 %
danger
29 20004350004003110262
เครื่องดูดควัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
17,500.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
30 20004350004003110263
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
9,500.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
31 20004350004003110264
เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
12,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
32 20004350004003110265
โต๊ะนักเรียนแบบ A4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
16,800.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
33 20004350004003110266
ชุดอุปกรณ์เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
9,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
34 20004350004003110267
เครื่องวัดแรงบีบมือและนิ้วมือแบบลูกยาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
15,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
35 20004350004003110268
เครื่องดามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กเล็ก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
25,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
36 20004350004003110269
เครื่องดามแขนและขาชนิดเป่าลมสำหรับเด็กโต ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
55,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
37 20004350004003110323
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี. แบบเกียร์อัตโนมัติ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
50,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
38 20004350004003110341
AR0303 ปากกาอ่านหนังสือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
9,300.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
39 20004350004003110374
AP0110 จักรยานปั่นมือปั่นเท้า แบบไฟฟ้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
45,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
40 20004350004003110400
AN0105 อุปกรณ์ช่วยสื่อสารแบบบันทึกและเล่นเสียง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
50,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
41 20004350004003110413
AS0115 เก้าอี้สามารถปรับยืนได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
85,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
42 20004350004003110422
AR0408 เครื่องอ่านหนังสือระบบเดซี่แบบพกพา และบันทึกเสียงได้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
15,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
43 20004350004003110429
AH0103 เครื่องช่วยฟังระบบ FM แบบไร้สาย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
260,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
44 20004350004003110433
AH0104 เครื่องแปลงสัญญาณเสียงภายนอกประสาทหูเทียม แบบทัดหลังหู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
385,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
45 20004350004003210109
ค่าปรับปรุงพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
5,004,000.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 13,215,565.00 27,308.24 4,839,571.40