เทศบาลเมืองลำพูน

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
57
167.32
0.00
158.45
94.70
8.87
158.45
94.70
82.00
12.70
3
13.43
0.00
0.00
0.00
13.43
0.00
0.00
80.00
-80.00
60
180.74
0.00
158.45
87.66
22.30
158.45
87.66
82.00
5.66