รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลำพูน


กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป

หน่วย : ล้านบาท
ที่ ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [45.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [65.98]
โครงการ งบประมาณ จำนวน ร้อยละ (A)+(B) ร้อยละ
1 แขวงทางหลวงชนบทลำพูน 3 5 71.32 30.53 33.98 47.65
37.34
64.52
90.46
2 แขวงทางหลวงลำพูน 1 4 35.11 1.20 26.09 74.29
9.03
27.28
77.70
3 โครงการชลประทานลำพูน 2 19.19 0.47 8.66 45.11
10.54
9.13
47.58

กลุ่ม 3 ตั้งแต่ 5 แสนบาท ขึ้นไป ไม่เกิน 10 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่ ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [45.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [65.98]
โครงการ งบประมาณ จำนวน ร้อยละ (A)+(B) ร้อยละ
1 สำนักงานจังหวัดลำพูน 1 1 9.07 0.00 9.07 100
0.00
9.07
100
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน 3 2.37 0.00 2.35 99.33
0.02
2.35
99.33
3 สพฐ.1 1 1 3.52 0.00 2.96 84.10
0.56
2.96
84.10
4 สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน 7 5.89 2.30 0.58 9.86
5.31
2.88
48.98
5 งบจังหวัด 1 6.17 0.00 0.00 0.00
6.17
0.00
0.00

กลุ่ม 4 ไม่เกิน 5 แสนบาท

หน่วย : ล้านบาท
ที่ ส่วนราชการ
งบลงทุน
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B) [45.00]
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย [65.98]
โครงการ งบประมาณ จำนวน ร้อยละ (A)+(B) ร้อยละ
1 สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน 2 2 0.05 0.00 0.05 100
0.00
0.05
100
2 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน 3 0.39 0.20 0.10 24.69
0.29
0.30
76.63
3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย 1 0.03 0.00 0.00 0.00
0.03
0.00
0.00
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ 0-31% 32-64% 65-100%