# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1
8,454,592,285.33 2,014,437,034.97 4,938,519,034.82
82.24 %
success
รวม 8,454,592,285.33 2,014,437,034.97 4,938,519,034.82