สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน

# โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress สถานะ
1 11004480001002000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
87,600.00 0.00 46,693.55
0.00 %
warning
2 11004530001702000000
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
0.00 0.00 0.00
0.00 %
danger
รวม 87,600.00 0.00 46,693.55