สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน

# รายละเอียดงบประมาณ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress
# หน่วยดำเนินงาน/โครงการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย Progress
รวม 0.00 0.00 0.00