รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดพะเยา


01 สำนักนายกรัฐมนตรี


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
1
0.01
0.00
0.01
100.00
0.00
0.01
100.00
2
10
0.31
0.00
0.30
96.48
0.01
0.30
96.48
3
13
1.58
0.00
1.46
92.65
0.12
1.46
92.65

02 กลาโหม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
148.70
8.24
132.91
89.38
15.79
141.15
94.93
2
3
1.15
0.00
1.08
94.17
0.07
1.08
94.17

03 การคลัง


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
4
0.93
0.38
0.52
56.27
0.41
0.90
96.82
2
3
0.87
0.00
0.83
95.33
0.04
0.83
95.33
3
3
0.25
0.01
0.21
84.81
0.04
0.22
87.85
4
3
0.84
0.00
0.48
57.28
0.36
0.48
57.28

05 การท่องเที่ยวและกีฬา


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
7
1.72
0.04
0.48
28.02
1.24
0.52
30.38

06 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
8
3.50
0.00
3.05
87.18
0.45
3.05
87.18
2
29
12.09
0.00
8.09
66.92
4.00
8.09
66.92
3
12
3.33
0.00
2.16
64.84
1.17
2.16
64.84

07 เกษตรและสหกรณ์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
7.99
0.00
7.66
95.78
0.34
7.66
95.78
2
81
37.56
9.14
26.71
71.13
10.84
35.86
95.47
3
8
2.68
0.03
2.46
91.74
0.22
2.49
92.80
4
10
5.21
0.08
4.13
79.33
1.08
4.21
80.85
5
15
1.57
0.00
1.15
73.14
0.42
1.15
73.14
6
12
2.46
0.00
1.74
70.64
0.72
1.74
70.64
7
8
8.55
0.00
5.85
68.42
2.70
5.85
68.42
8
17
5.02
0.00
3.40
67.72
1.62
3.40
67.72
9
30
11.58
1.84
5.79
49.98
5.79
7.63
65.85
10
14
3.76
0.00
2.35
62.41
1.41
2.35
62.41
11
21
7.59
0.00
4.44
58.49
3.15
4.44
58.49
12
86
407.65
65.17
113.99
27.96
293.66
179.16
43.95

08 คมนาคม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
41
216.34
139.56
65.58
30.32
150.76
205.14
94.82
2
46
367.96
245.76
95.28
25.90
272.68
341.04
92.68
3
4
3.72
0.27
2.45
65.87
1.27
2.72
73.02

09 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
12
1.94
0.00
0.84
43.31
1.10
0.84
43.31

11 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
9
3.89
0.01
2.71
69.57
1.18
2.72
69.96
2
1
0.05
0.00
0.02
54.04
0.02
0.02
54.04

12 พลังงาน


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
10
1.32
0.02
0.93
70.89
0.38
0.95
72.07

13 พาณิชย์


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
13
3.55
0.00
2.55
71.83
1.00
2.55
71.83

15 มหาดไทย


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
29
9.29
2.43
5.54
59.69
3.74
7.97
85.85
2
16
12.93
6.64
4.44
34.33
8.49
11.08
85.70
3
14
7.51
2.83
3.06
40.76
4.45
5.89
78.49
4
43
226.53
8.03
149.36
65.93
77.17
157.39
69.48
5
3
0.69
0.01
0.45
65.64
0.24
0.46
66.99
6
9
4.54
0.30
2.33
51.45
2.20
2.63
58.00
7
160
414.38
0.00
52.33
12.63
362.05
52.33
12.63

16 ยุติธรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
45
21.51
5.11
15.52
72.17
5.99
20.64
95.95
2
19
4.89
0.25
4.31
88.08
0.58
4.56
93.23
3
2
0.71
0.00
0.54
75.75
0.17
0.54
75.75
4
13
4.01
0.00
2.77
69.12
1.24
2.77
69.12

17 แรงงาน


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
11
1.73
0.00
1.21
70.29
0.51
1.22
70.52
2
19
3.54
0.57
1.74
49.11
1.80
2.31
65.35
3
2
0.82
0.00
0.54
65.26
0.28
0.54
65.26
4
10
1.25
0.00
0.80
64.23
0.45
0.80
64.23
5
8
2.33
0.00
1.46
62.50
0.88
1.46
62.50

18 วัฒนธรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
21
10.85
0.00
7.40
68.22
3.45
7.40
68.22

20 ศึกษาธิการ


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
7
16.32
0.00
16.26
99.64
0.06
16.26
99.64
2
12
30.57
9.15
20.79
68.00
9.78
29.94
97.94
3
16
27.06
3.40
22.21
82.07
4.85
25.61
94.64
4
22
36.91
1.30
31.69
85.87
5.22
33.00
89.40
5
125
71.59
3.25
60.54
84.58
11.04
63.80
89.12
6
175
107.43
0.50
94.76
88.21
12.67
95.26
88.67
7
17
19.74
12.10
5.19
26.29
14.55
17.30
87.60
8
17
6.80
2.90
2.96
43.47
3.85
5.85
86.05
9
5
5.46
0.83
3.72
68.18
1.74
4.56
83.46
10
18
9.80
0.00
8.17
83.39
1.63
8.17
83.39
11
16
7.08
2.16
3.09
43.63
3.99
5.25
74.13
12
26
3.69
0.04
2.56
69.51
1.12
2.60
70.56
13
19
9.19
0.92
5.35
58.21
3.84
6.27
68.21
14
14
9.55
0.12
4.34
45.46
5.21
4.46
46.67

21 สาธารณสุข


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
6
7.86
0.00
11.85
150.74
-3.99
11.85
150.74
2
10
18.59
0.00
22.68
121.99
-4.09
22.68
121.99
3
34
24.80
0.10
27.29
110.04
-2.49
27.40
110.46
4
4
4.23
0.12
3.09
73.12
1.14
3.21
75.95

22 อุตสาหกรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
12
2.46
0.50
1.17
47.56
1.29
1.67
68.03

23 การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
157
982.40
0.00
982.40
100.00
0.00
982.40
100.00

25 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
22
24.18
0.00
23.64
97.77
0.54
23.64
97.77
2
18
43.07
11.42
28.32
65.76
14.75
39.74
92.27
3
12
23.67
0.00
14.97
63.22
8.71
14.97
63.22

70 กลุ่มจังหวัด


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
19
171.64
61.21
14.67
8.55
156.96
75.88
44.21

75 อปท.


หน่วย : ล้านบาท
ที่
ส่วนราชการ
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
1
22
169.24
5.64
152.35
90.02
16.89
157.99
93.35
2
23
57.02
3.05
38.64
67.75
18.39
41.68
73.10
3
8
84.75
0.00
50.52
59.61
34.23
50.52
59.61
ร้อยละการใช้จ่าย 0-39% 40-80% 81-100%