สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

พะเยา

นำเข้าข้อมูล
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ 2565-03-30 "เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรลงหน่วยงาน (รายงาน F20C)"

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO) (A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่าย :ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
งบประจำ
964
2,193.27
8.65
1,979.00
90.23
214.27
1,987.65
90.63
งบลงทุน
868
1,784.99
606.78
429.68
24.07
1,355.31
1,036.46
58.07
รวม
1832
3,978.26
615.43
2,408.67
60.55
1,569.58
3,024.11
76.02