สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังห

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
13,750.00
0.00
13,750.00
0.00
13,750.00
100.00