มณฑลทหารบกที่34

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ทบ.250
401,159.50
0.00
155,281.00
245,878.50
155,281.00
38.71
ทบ.270
3,719,761.00
0.00
2,523,693.00
1,196,068.00
2,523,693.00
67.85
รายการงบประจำ
32,231,278.00
3,054,600.00
26,565,213.95
5,666,064.05
29,619,813.95
91.90
ทบ.304
2,342,340.00
0.00
2,152,995.00
189,345.00
2,152,995.00
91.92
รายการงบประจำ
863,640.00
0.00
794,895.00
68,745.00
794,895.00
92.04
รายการงบประจำ
2,651,316.00
0.00
2,453,008.00
198,308.00
2,453,008.00
92.52
ทบ.310
33,723,471.00
0.00
31,335,747.39
2,387,723.61
31,335,747.39
92.92
ทบ.280
259,800.00
140,000.00
102,912.00
156,888.00
242,912.00
93.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน
63,679,015.00
0.00
63,058,178.46
620,836.54
63,058,178.46
99.03
การดำเนินการของกองทัพภาคที
1,911,785.00
0.00
1,901,233.28
10,551.72
1,901,233.28
99.45
ค่าใช้จ่ายในการฝึกศึกษาแล
720.00
0.00
720.00
0.00
720.00
100.00
รายการงบประจำ
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
100.00
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัต
30,690.00
0.00
30,690.00
0.00
30,690.00
100.00
โครงการป้องกันและสร้างภูมิ
71,000.00
0.00
71,000.00
0.00
71,000.00
100.00
ทบ.260
394,734.00
0.00
394,734.00
0.00
394,734.00
100.00
รายการค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟ
1,167,075.00
0.00
1,167,075.00
0.00
1,167,075.00
100.00