สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ขยายเขต แรงสูงและติดตั้งห
333,613.00
0.00
0.00
333,613.00
0.00
0.00
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตั
908,500.00
908,500.00
0.00
908,500.00
908,500.00
100.00
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1ตั
908,500.00
908,500.00
0.00
908,500.00
908,500.00
100.00