สำนักงานฯจังหวัดพะเยา

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
14,000.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายตามมาตรการแก้ไขป
339,300.00
0.00
182,100.00
157,200.00
182,100.00
53.67
รายการงบประจำ
338,200.00
9,290.00
271,829.43
66,370.57
281,119.43
83.12