สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
46,150.00
0.00
13,050.00
33,100.00
13,050.00
28.28
รายการงบประจำ
2,513,095.75
0.00
913,537.25
1,599,558.50
913,537.25
36.35
รายการงบประจำ
55,950.00
0.00
28,880.00
27,070.00
28,880.00
51.62
รายการงบประจำ
835,000.00
0.00
621,800.00
213,200.00
621,800.00
74.47