สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
รายการงบประจำ
200,660.00
0.00
122,202.00
78,458.00
122,202.00
60.90
รายการงบประจำ
619,200.00
0.00
412,800.00
206,400.00
412,800.00
66.67