สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเ

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
32,000.00
0.00
0.00
32,000.00
0.00
0.00
จัดสรรอุปกรณ์ DLTV ทดแทนป
49,500.00
0.00
0.00
49,500.00
0.00
0.00
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
33,600.00
0.00
29,900.00
3,700.00
29,900.00
88.99
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
67,200.00
0.00
59,800.00
7,400.00
59,800.00
88.99
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
67,200.00
0.00
59,800.00
7,400.00
59,800.00
88.99
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
14,000.00
0.00
13,900.00
100.00
13,900.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
14,000.00
0.00
13,900.00
100.00
13,900.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
22,400.00
0.00
22,240.00
160.00
22,240.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
23,800.00
0.00
23,630.00
170.00
23,630.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
28,000.00
0.00
27,800.00
200.00
27,800.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
29,400.00
0.00
29,190.00
210.00
29,190.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
47,600.00
0.00
47,260.00
340.00
47,260.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
49,000.00
0.00
48,650.00
350.00
48,650.00
99.29
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก
105,000.00
0.00
104,250.00
750.00
104,250.00
99.29
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
81,000.00
0.00
80,700.00
300.00
80,700.00
99.63
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
28,000.00
0.00
27,900.00
100.00
27,900.00
99.64
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
28,000.00
0.00
27,900.00
100.00
27,900.00
99.64
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
28,000.00
0.00
27,900.00
100.00
27,900.00
99.64
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
28,000.00
0.00
27,900.00
100.00
27,900.00
99.64
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
500,000.00
500,000.00
0.00
500,000.00
500,000.00
100.00
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
14,100.00
0.00
14,100.00
0.00
14,100.00
100.00
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
14,100.00
0.00
14,100.00
0.00
14,100.00
100.00
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
14,100.00
0.00
14,100.00
0.00
14,100.00
100.00
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเต
14,100.00
0.00
14,100.00
0.00
14,100.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับม
32,000.00
0.00
32,000.00
0.00
32,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
33,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
33,000.00
0.00
33,000.00
0.00
33,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับม
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
43,500.00
0.00
43,500.00
0.00
43,500.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
45,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
45,000.00
0.00
45,000.00
0.00
45,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
52,500.00
0.00
52,500.00
0.00
52,500.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
60,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
61,500.00
0.00
61,500.00
0.00
61,500.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
78,000.00
0.00
78,000.00
0.00
78,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
90,000.00
0.00
90,000.00
0.00
90,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
95,000.00
0.00
95,000.00
0.00
95,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100.00
โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับป
103,500.00
0.00
103,500.00
0.00
103,500.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
105,000.00
0.00
105,000.00
0.00
105,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
130,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
130,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
143,000.00
0.00
143,000.00
0.00
143,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
145,000.00
0.00
145,000.00
0.00
145,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
170,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
177,000.00
0.00
177,000.00
0.00
177,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
180,000.00
0.00
180,000.00
0.00
180,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
211,000.00
0.00
211,000.00
0.00
211,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
214,000.00
0.00
214,000.00
0.00
214,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
220,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
220,000.00
0.00
220,000.00
0.00
220,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
250,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
256,000.00
0.00
256,000.00
0.00
256,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
270,000.00
0.00
270,000.00
0.00
270,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
280,000.00
0.00
280,000.00
0.00
280,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
300,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
321,000.00
0.00
321,000.00
0.00
321,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
336,000.00
0.00
336,000.00
0.00
336,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
336,000.00
0.00
336,000.00
0.00
336,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
350,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
350,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
350,800.00
0.00
350,800.00
0.00
350,800.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
490,000.00
0.00
490,000.00
0.00
490,000.00
100.00
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
500,000.00
100.00