สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเ

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายโครงการลูกเสือต้
96,000.00
0.00
0.00
96,000.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
50,000.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษ
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
รายการงบประจำ
5,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
21,300.00
0.00
5,220.00
16,080.00
5,220.00
24.51
รายการงบประจำ
826,800.00
0.00
360,964.29
465,835.71
360,964.29
43.66
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
12,000.00
0.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
50.00
รายการงบประจำ
2,872,098.00
0.00
1,876,311.42
995,786.58
1,876,311.42
65.33
รายการงบประจำ
8,346,300.00
0.00
5,553,057.09
2,793,242.91
5,553,057.09
66.53
รายการงบประจำ
15,595,478.00
0.00
10,564,494.42
5,030,983.58
10,564,494.42
67.74
รายการงบประจำ
1,805,300.00
0.00
1,238,951.32
566,348.68
1,238,951.32
68.63
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
425,000.00
0.00
319,033.33
105,966.67
319,033.33
75.07
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
110,460.00
0.00
94,500.00
15,960.00
94,500.00
85.55
รายการงบประจำ
4,164,750.00
0.00
3,566,250.00
598,500.00
3,566,250.00
85.63
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
1,120,845.00
0.00
1,056,935.00
63,910.00
1,056,935.00
94.30
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
110,460.00
0.00
110,250.00
210.00
110,250.00
99.81
ค่าจัดการเรียนการสอน
27,459,805.00
0.00
27,452,805.00
7,000.00
27,452,805.00
99.97
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการ
122,050.00
0.00
122,050.00
0.00
122,050.00
100.00
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรีย
651,600.00
0.00
651,600.00
0.00
651,600.00
100.00
ค่าเครื่องแบบนักเรียน
3,853,590.00
0.00
3,853,590.00
0.00
3,853,590.00
100.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน
4,563,525.00
0.00
4,563,525.00
0.00
4,563,525.00
100.00
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เร
6,549,045.00
0.00
6,549,045.00
0.00
6,549,045.00
100.00
ค่าหนังสือเรียน
6,974,279.00
0.00
6,974,279.00
0.00
6,974,279.00
100.00