วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

รหัส
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย
คงเหลือ
(A)+(B)
ร้อยละใช้จ่าย
ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร
2,800,000.00
2,160,000.00
0.00
2,800,000.00
2,160,000.00
77.14