กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
13
1.58
0.00
1.46
92.65
0.12
1.46
92.65
100.00
-7.35
รวม
13
1.58
0.00
1.46
92.65
0.12
1.46
92.65
100.00
-7.35