มณฑลทหารบกที่34

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
16
143.46
3.19
132.72
92.51
10.74
135.91
94.74
100.00
-5.26
3
5.24
5.05
0.19
3.66
5.05
5.24
100.00
81.74
18.26
รวม
19
148.70
8.24
132.91
89.38
15.79
141.15
94.93
100.00
-5.07