สำนักงานสัสดีจังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
3
1.15
0.00
1.08
94.17
0.07
1.08
94.17
100.00
-5.83
รวม
3
1.15
0.00
1.08
94.17
0.07
1.08
94.17
100.00
-5.83