สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดพะเยา

ประเภท
ภาพรวม
ใบสั่งซื้อ(PO)
/สัญญา(A)
เบิกจ่าย(B)
คงเหลือ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ *หน่วย : ล้านบาท
โครงการ
งบประมาณ
จำนวน
ร้อยละ
(A)+(B)
ร้อยละ
เป้าหมาย
ส่วนต่าง
4
0.93
0.38
0.52
56.27
0.41
0.90
96.82
100.00
-3.18
รวม
4
0.93
0.38
0.52
56.27
0.41
0.90
96.82
100.00
-3.18